Jip maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken we gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken die we voor het gemak allemaal even onder de noemer cookies schuiven. We gebruiken zowel functionele als analytische cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Mee eens? Door deze melding te sluiten, of door gebruik te blijven maken van onze website weten we dat je hiermee akkoord gaat. Heb je behoefte aan meer informatie, lees dan onze algemene & privacy voorwaarden.

Jip Chain

  stap 1 - Contract opstellen

  stap 2 - digitale kluis

  waarom Jip

  hoe het werkt

  digitaal ondertekenen

  veiligheid

  nieuws

  maak kennis met Jip

  login

  registreer

  stap 1 - Contract opstellen

  stap 2 - digitale kluis

  waarom Jip

  hoe het werkt

  digitaal ondertekenen

  veiligheid

  nieuws

  maak kennis met Jip

  login

  registreer

Algemene Voorwaarden

1. Definities

Data: alle gegevens welke door opdrachtgever zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via Jip.
Dienst(en): alle werkzaamheden die Jip in opdracht van opdrachtgever conform offerte verricht, waaronder het leveren van hardware en software(-as-a-service).
Ingangsdatum: de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst en start levering van dienst(en).
Intellectuele Eigendomsrechten: auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow (geen limitatieve opsomming).
Jip: de besloten vennootschap Jip B.V., gevestigd te Utrecht (Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70890072) Opdrachtgever: natuurlijke/rechtspersoon waarmee JIP de overeenkomst sluit, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) of erfgenamen.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Jip en opdrachtgever na offerte door Jip en aanvaarding door opdrachtgever.
Product(en): applicaties, lay-out, databestanden, software, websites, documentatie, adviezen, rapporten, analyses door Jip ontwikkeld/ontworpen.
SLA (service level agreement): overeenstemming tussen Jip en opdrachtgever met betrekking tot het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing van de dienst.
Updates: relatief kleine wijzigingen in de dienst ter verbetering van de functionaliteit en het herstellen van fouten.
Upgrades: verbeteringen van de dienst.
Urenbundel: een vooraf vastgesteld aantal ingekochte (advies)uren, uitvoeren van implementatie, onderhoud en ondersteuning.
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationaal erkende feestdagen.
Werkuren: uren op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

 

2. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst. Jip accepteert geen algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij schriftelijk aanvaard. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

3. Offertes en overeenkomst

- Offertes zijn geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is verzonden door Jip.
- Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door opdrachtgever of anders schriftelijk bevestigd.
- De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in de offerte.
- Jip staat er voor in dat de dienst met zorg en vakmanschap naar beste kunnen en weten wordt uitgevoerd.
- De dienst bevat de functionaliteit en overige eigenschappen zoals aangetroffen op het moment van aflevering (“as is”), met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Jip heeft de inspanningsverplichting om problemen/gebreken in de dienst te verhelpen.
- Opdrachtgever heeft de plicht alle gegevens, welke Jip nodig heeft voor het uitvoeren van de Dienst, waaronder begrepen actuele contactgegevens voor communicatie, tijdig aan te leveren aan Jip.
- Wijzigingen dienen direct schriftelijk aan Jip te worden meegedeeld.
- Jip spant zich in de dienst binnen de afgesproken termijn technisch op te leveren.
- Alle termijnen hebben een indicatief karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
- Ingeval van niet of niet tijdige levering van de hierboven bedoelde gegevens  heeft Jip het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder enige schadevergoeding.
- Ingeval van door opdrachtgever onjuiste of onvolledige verstrekte informatie heeft Jip het recht de overeengekomen prijs evenredig aan te passen.
- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door de dienst gedane berekeningen of verwerkingen van data. Jip garandeert niet dat alle berekeningen en/of verwerkingen te allen tijde foutloos zijn.
- Jip heeft het recht de functionaliteit van de Dienst aan te passen.
- Jip heeft de inspanningsverplichting de dienst beschikbaar te laten zijn. Ononderbroken beschikbaarheid is niet gegarandeerd.
- Jip heeft het recht werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
- Jip voert onderhoud uit tijdens de momenten dat de dienst minimaal wordt gebruikt, met uitzondering van spoedonderhoud. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
- De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.
- De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd met goedvinden van beide partijen.
- Opzegging van de overeenkomst kan plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.
- Jip kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder schadevergoeding indien:
a. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling nakomt.
b. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen wordt gelegd.

Na twee maanden is Jip gerechtigd de opgeslagen data te verwijderen

 

4. Urenbundels

- Ingekochte en vooruitbetaalde uren worden met de urenbundel verrekend.
- Beschikbare uren in de urenbundel zijn een jaar geldig na eerste betaling.
- Jip informeert opdrachtgever periodiek en tijdig over het beschikbare aantal uren op de Urenbundel. Nieuwe uren kunnen worden ingekocht tegen de alsdan geldende prijzen.
- Uitgevoerde werkzaamheden buiten de uren op de Urenbundel worden tegen de geldende tarieven gefactureerd.

 

5. Levering van software (as-a-service)

- Jip stuurt de inloggegevens tijdig toe aan opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor misbruik van de inloggegevens.
- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist inladen van alle data.
- Opdrachtgever heeft voor de duur van deze overeenkomst het niet-exclusieve recht tot gebruik van de dienst, inclusief upgrades. Dit recht is niet overdraagbaar.
- Aanvullende kosten voor de installatie van upgrades worden in rekening gebracht.
- Het is opdrachtgever niet toegestaan de dienst ter beschikking stellen aan derden, op welke wijze dan ook. Opdrachtgever gebruikt het gebruiksrecht uitsluitend voor de eigen onderneming/instelling.
- Het aantal tot gebruik gerechtigde medewerkers en/of beheerders zijn opgenomen in de overeenkomst.

 

6. Privacy en vertrouwelijkheid

- Partijen, hun werknemers en aan partijen verbonden derden zijn tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie verplicht. 
- Opdrachtgever is verplicht alle wettelijke verplichtingen strikt na te leven.
- Jip is aan te merken als bewerker en opdrachtgever als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
- De persoonsgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de dienst.
- Jip spant zich in dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

7. Intellectuele eigendom

- Jip is eigenaresse van de intellectuele eigendomsrechten van de door haar ontwikkelde producten en/of diensten.
- Jip gebruikt in bepaalde gevallen (open source) software van derden in haar producten/diensten. Opdrachtgever vrijwaart Jip van aanspraken van derden omtrent de naleving van deze licenties   
- De gebruiksrechten zijn geldig voor de duur van de overeenkomst en zijn niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Opdrachtgever mag ze uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden, zoals beschreven in de overeenkomst.
- Jip beveiligt haar producten door middel van encryptie.

 

8. Gebruiksregels

- Jip is gehouden alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om te voorkomen dat er hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Jip of derden en/of van de dienstverlening via internet (overmatig verzenden van email, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software (niet-limitatieve opsomming)).
- Het is opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Jip, op te starten welke Jip, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
- Jip blokkeert gebruikers en/of data indien de betreffende gebruiker en/of de data de dienst hindert, de opgeslagen data onrechtmatig is of inbreuk maakt op wetgeving
- Bij vermoeden van fraude of misbruik is Jip gehouden de persoonsgegevens van opdrachtgever aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
- Eventuele kosten als gevolg van overtreding van de gebruiksregels door opdrachtgever komen voor diens rekening.

 

9. Prijzen en betalingsvoorwaarden

- Alle prijzen zijn in Euro en exclusief btw.
- De verschuldigde bedragen worden in overeenstemming met de offerte voorafgaand aan elke periode gefactureerd (duurovereenkomst), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
- De facturatie vindt elektronisch plaats.
- Het is niet toegestaan de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten dan wel te verrekenen.
- Meerkosten worden achteraf gefactureerd.
- Bij verlenging van de overeenkomst worden de prijzen geïndexeerd (CBS dpi index).
- De betalingstermijn is veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
- De diensten worden geleverd nadat de factuur is voldaan.
- Dertig (30) dagen na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
- Bij verzuim is Jip gerechtigd haar diensten op te schorten. Bij opschorting blijven de verplichtingen van opdrachtgever onverkort van kracht.
- Bij niet tijdige betaling worden buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening gebracht.
- De vordering is direct opeisbaar indien opdrachtgever: in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling wordt verleend, algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

10. Aansprakelijkheid

- Jip is niet aansprakelijk voor de opgeslagen en/of uitgewisselde data.
- Opdrachtgever vrijwaart Jip voor aanspraken van derden.
- Jip is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, waaronder wordt verstaan: zaakschade, redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de directe schade (niet-limitatieve opsomming).
- Jip is niet aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade. schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever(niet-limitatieve opsomming).
- Het maximale door Jip te vergoeden schadebedrag is beperkt tot de vergoedingen die opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (ex BTW) met een maximum van € 15.000 (ex BTW).
- De limitering van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het management van Jip.
- Opdrachtgever is verplicht Jip onverwijld schriftelijk in gebreke te stellen met  een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jip in staat is binnen redelijke termijn de tekortkoming te verhelpen.
- Opdrachtgever vrijwaart Jip voor alle aanspraken van derden.
- De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten

 

11. Overmacht

- Jip is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop Jip geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jip niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
- Onder overmacht wordt o.a. verstaan; binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, storing van netwerken in het internet, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval leveranciers niet tot levering in staat zijn (niet-limitatieve opsomming).
- De verplichtingen uit de overeenkomst worden opgeschort. Indien deze opschorting langer duurt dan negentig (90) dagen, is ieder der partijen gerechtigd zonder schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden. Indien Jip het reeds nagekomen gedeelte apart factureert is opdrachtgever gehouden deze factuur te betalen.

 

12. Overige bepalingen

- Jip is gerechtigd de data geanonimiseerd te gebruiken en te monitoren ten behoeve van statistische analyses en/of benchmarking, op basis waarvan zij aanbevelingen kan doen aan opdrachtgever.
- Jip is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Indien opdrachtgever een ingrijpende wijziging in deze voorwaarden niet accepteert kan hij de overeenkomst schriftelijk beëindigen.
- De door Jip ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en administratie geldt als authentiek en dwingend bewijs.
- Wijzigingen in de eigendomssituatie van opdrachtgever moeten direct  aan Jip worden bekendgemaakt.
- Rechten en verplichtingen van Jip kunnen worden overgedragen aan derden zonder instemming van opdrachtgever.
- Indien een bepaling uit de overeenkomst nietig is, is niet de gehele overeenkomst nietig. Ter vervanging wordt een nieuwe bepaling vastgesteld, welke zoveel mogelijk  bedoeling van de oorspronkelijke bepaling benadert.
- Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Utrecht.